POGOJI POSLOVANJA

Definicija pojmov:
Ponudnik: izvajalec storitev (Poštene hišniške storitve David Ambrožič s.p.)
Potrošnik: stranka, najemnik ali uporabnik je fizična/pravna oseba, ki kupuje oz. uporablja storitve spletnega mesta www.posteni-hisnik.si oz. fizičnim zastopnikom podjetja.

Podjetje: Poštene hišniške storitve David Ambrožič s.p.
Zastopnik: David Ambrožič
Sedež podjetja: Mestni trg 9, 4220 Škofja Loka

ZAVEZA PONUDNIKA
Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vedno zagotovil naslednje informacije:
-Podatke o podjetju (firmo, sedež, davčno, matično številko in registrske podatke),
-Kontaktne podatke (e-naslov, telefonsko številko),
-Razpoložljivost rezervacije storitve,
-Pogoje uporabe,
– Jasno in nedvoumno določene cene, z razvidno oznako ali že vsebujejo davek ali ne,
-Načine plačila.

PRAVNO OPOZORILO
Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja. O spremembah bo obveščeno na način, ki se ponudniku zdi primeren, zato je priporočljivo spremljati spletišče o novicah in novostih.

Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje k tajnosti osebnih podatkov in podatkov o rezervacijah. Ponudnik pridobi osebne podatke preko obrazcev, katere uporabnik izpolni ob rezervaciji in plačilu. Z zakonom o varovanja osebnih podatkov (ZVOP) vam je zagotovljeno, da vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretji nepooblaščeni osebi.
Osebni podatki uporabnikov (ime, priimek, kontaktna telefonska številka, naslov plačnika, ipd.) se uporabljajo izključno za potrebe rezervacije in plačila (ponudbe, računi ipd.) in za ostalo komunikacijo. Po izpolnitvi rezervacije se hranijo samo še podatki v zvezi s posamezno rezervacijo, do katerih ima dostop le ponudnik.
Ponudnik upravlja z vašimi osebnimi podatki za obdobje 6 mesecev, imate pa pravico, da pisno ali preko telefona zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ali trajen izbris le teh.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.
Način plačila
Ponudnik ponuja naslednje metode plačila:
-neposredno nakazilo na transakcijski račun ponudnika v roku 8. dni od dneva prejema računa in ,
-gotovinsko plačilo ponudniku storitve na delovišču.

Ponudnik izda račun na trajnem mediju (papirju) ali v elektronski obliki prek elektronske pošte, z razčlenjenimi stroški. Uporabnik plača storitve po predračunu na TRR v roku 8. dni od dneva prejema predračuna. V primeru nepravočasnega plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

CENE
Cene storitev so objavljene v ceniku na spletni strani www.posteni-hisnik.si pod zavihkom cenik.
Vse cene so v € in ne vsebujejo DDV. Cene so veljavne do oddaje in plačila naročila.

POGOJI PRI MONTAŽI KUHINJE/POHIŠTVA

Ponudba
Ponudnik izda stranki ponudbo za izvedbo montaže na podlagi izrisa kuhinje in drugih podatkov, kot so podatki: o vgradnji in vrsti vgrajenih aparatov, vrsti stene na katero se kuhinja montira (betonska, zidana z blok zidaki, zidana z opeko, suho-montažna), ki jih posreduje stranka. Za morebitno netočnost ali neresničnost posredovanih podatkov odgovarja stranka. Na ponudbi je zapisan predviden datum izvedbe storitve, ki pa ne pomeni roka za dokončno izvedbo storitve. Stranka se s potrditvijo ponudbe strinja s pogoji poslovanja podjetja.

Pogoji za izvedbo montaže kuhinje
Za izvedbo montaže kuhinje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
-Pripravljena tiskana zadnja verzija načrta kuhinje v perspektivah: tloris, naris, stranski ris iz katerega so razvidni vsi elementi kuhinje, dimenzije, odmiki od sten oz. pozicija kuhinje, mesta za aparate ipd.
-Vsi elementi kuhinje oz. paketi v katerih je kuhinja zapakirana morajo biti dostavljeni neposredno ob mestu montaže kuhinje (npr. prostor v katerem se izvaja montaža, sosednji prostor v isti etaži) in ne v drugih etažah ali celo pred objektom ali v sosednjih objektih.
-Pripravljeni priključki na strojne inštalacije objekta (priključki za vodo z delujočimi kotnimi ventili, priključek na hišno kanalizacijo in cev za napo) in električne inštalacije objekta, ki so izvedene v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Vsi priključki vključno z vtičnicami morajo biti na pravih mestih skladno z načrtom kuhinje. Načrt kuhinje oz. izris pripravi dobavitelj kuhinje.
-Ravnost, pravi kot in nagib stene na katero je montirana kuhinja. Ravnost stene pri preizkusu z zidarsko letvijo ne sme odstopati od merjene linije za več kot 1,5 cm. Če gre za kuhinjo L ali U oblike kot sten (90o) na katero se montira kuhinjo ne sme odstopati za več kot 3o. Nagib stene prav tako ne sme odstopati več kot 3o.
-Če gre za montažo kuhinje z visečimi elementi na suho-montažno steno, mora biti na notranji strani skeleta stene oplata primerne debeline in materiala, ki ga določi projektant in je v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi in standardi.
-Pri montaži viseče nape mora biti v primeru, da je strop na katerega se montira napa skeletne gradnje oz. spuščeni strop primerno okrepljen s primernimi strukturnimi elementi v skladu z gradbenimi predpisi.
-Na kraju izvedbe storitve morajo biti izvajalcu dostopni varnostni elementi za prekinitev dotoka vode ali elektrike v priključke v kuhinji oz. strojne inštalacije, ki potekajo preko kuhinje. Elementi izklopa morajo biti delujoči in izvedeni v skladu s predpisi.
-Stranka dovoli, da fotografije opravljene storitve ponudnik shrani v osebni arhiv in objavi na spletni strani podjetja kot primer reference.

Pogoji za odstop od montaže kuhinje
Ponudnik storitve v nadaljevanju izvajalec si pridaja pravico odstopa od montaže kuhinje ob prihodu na teren:
-Če ni zadosten kateri koli izmed pogojev za montažo kuhinje,
-Če dejansko stanje znatno odstopa od stanja, ki ga je opisala stranka ponudniku pred izvedbo storitve in za kakršno je bila izdana ponudba,
-Če izvajalec ugotovi, da so priključki na strojne in elektro inštalacije nedelujoči, niso v skladu z veljavnimi predpisi ali so montirani na napačnih mestih, torej niso v skladu z načrtom kuhinje.
-Če je razvidno, da manjka znatni del elementov kuhinje,
-Če se stranka neprimerno in žaljivo vede do izvajalca del.

Rok za izvedbo montaže
Rok za datum začetka in zaključka montaže se določi sporazumno med stranko in ponudnikom storitve pred izvedbo del. Če se rok za izvedbo del prekorači po krivdi stranke ali zaradi višje sile oz. nepredvidenih okoliščin ali težav, ki nastanejo pri izvedbi montaže, krivde za prekoračeni rok za izvedbo ne prevzame izvajalec.

Dvig končne cene od cene v ponudbi
Izvajalec del ima pravico do odstopanja oz. dviga končne cene storitve od cene v ponudbi zaradi nepredvidenih okoliščin, višje sile, tehničnih zapletov pri montaži ali dodatnih želj in zahtev stranke ter premika paketov kuhinje v neposredno bližino prostora montaže.

Priklop aparatov na električno energijo
Na električne priključke priključimo le aparate s standardnim vtičom v vtičnico, ki sta izvedena v skladu z veljavnimi predpisi. Ne izvajamo direktne vezave aparatov na električne priključnice, ne izvajamo priklopa električnih kuhalnik plošč na več fazni tok.

POGOJI PRI ČIŠČENJU ZUNANJIH POVRŠIN

Ponudnik izda stranki ponudbo za čiščenje zunanjih površin oz. visokotlačno čiščenje na podlagi podatkov, ki jih stranka posreduje ponudniku. Za pripravo ponudbe so zahtevani naslednji podatki: Naslov na katerem se izvaja čiščenje (za zagotovitev orto-foto posnetka in izračuna površine čiščenja) oz. površino območja, ki se bo čistilo, vrsto materiala katerega, se bo čistilo (beton, tlakovci, asfalt, granit,…), fotografijo površine (dovoza, tlakovcev, fasade, zidu,..). Stranka se s potrditvijo ponudbe strinja s pogoji poslovanja in pogoji iščenja.

Pogoji za izvedbo čiščenja
Za izvedbo visokotlačnega čiščenja ali katerih koli drugih storitev čiščenja zunanjih površin morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
-Vozila morajo biti odstranjena iz površin čiščenja (če gre za dovoze, tlakovane površine ipd.) in stran od območja čiščenja na varnosti razdalji vsaj 10 m (zaradi uporabe čistilnih sredstev se lahko poškoduje lak vozil, če pridejo sredstva v stik z vozilom).
-Iz območja čiščenja je naročnik dolžan odstraniti vse predmete kot so npr: vrtno pohištvo, vrtno okrasje, preproge in ostali predmeti, ki onemogočajo čiščenje ali pa se lahko med čiščenjem poškodujejo. Če predmeti ob prihodu izvajalca na dan čiščenja niso odstranjena izvajalec del zaračuna odstranjevanje predmetov iz površin.

Pogoji za odstop od čiščenja
Ponudnik storitve v nadaljevanju izvajalec si pridaja pravico odstopa od čiščenja ob prihodu na teren:
-Če ni zadosten kateri koli izmed pogojev za izvedbo čiščenja.
-Če dejansko stanje znatno odstopa od stanja, ki ga je opisala stranka ponudniku pred izvedbo storitve in za kakršno je bila izdana ponudba,
-Če stranka ni odmaknila vozil iz površin čiščenja oz. iz bližine območja čiščenja na varno razdaljo.
-Če se stranka neprimerno in žaljivo vede do izvajalca del.

Rok za izvedbo storitev čiščenja
Rok za datum začetka in zaključka čiščenja se določi sporazumno med stranko in ponudnikom storitve pred izvedbo del. Če se rok za izvedbo del prekorači po krivdi stranke ali zaradi višje sile oz. nepredvidenih okoliščin ali težav, ki nastanejo pri izvedbi čiščenja, krivde za prekoračeni rok za izvedbo ne prevzame izvajalec.

Dvig končne cene od cene v ponudbi
Izvajalec del ima pravico do odstopanja oz. dviga končne cene storitve od cene v ponudbi zaradi nepredvidenih okoliščin, višje sile, tehničnih zapletov pri čiščenju, premiku predmetov iz območja čiščenja ali dodatnih želj in zahtev stranke.

SPORI IN PRITOŽBE
Pritožbe ali spore ponudnik rešuje v najkrajšem možnem času ter v obojestransko zadovoljstvo.
Vašo pritožbo nam lahko pošljete ali nas pokličete na kontaktno številko:

GSM.: 069 721 326

E-naslov: info@posteni-hisnik.si

Smo mnenja, da so naše stranke in sledilci na prvem mestu. Zato se trudimo vse spore, nepravilnosti in nevšečnosti odpravit takoj.
V primeru spora, ki ga ni možno rešiti izven sodno, je za rešitev le-tega pristojno sodišče po sedežu izvajalca.